Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Saunia SK, s.r.o.

IČO: 52 053 377, so sídlom Koceľova 18714/2A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 132868/B
(ďalej len „Saunia“ alebo „spoločnosť“)

pre

  1. predaj tovaru a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej stránke https://www.eshop.saunia.sk/

  2. predaj tovaru v prevádzkarňach Saunia; a

  3. poskytovanie služieb v prevádzkarňach Saunia.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti Saunia (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom (podľa definície nižšie) a spoločnosťou Saunia, predmetom ktorej je predaj tovaru a/alebo poskytovanie služieb. V prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ, vzťah medzi spoločnosťou Saunia a zákazníkom sa okrem toho riadi aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na diaľku“)

1.2. Ak sa v budúcnosti stane súčasťou skupiny spoločnosti Saunia ďalšia spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, vzťahujú sa tieto obchodné podmienky i na zmluvy uzatvárané s takouto spoločnosťou.

1.3. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Saunia  a jej zákazníkov, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „zákazník“), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe:

a) kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Saunia a zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu Saunia umiestneného na internetovej stránke www.saunia.cz (ďalej len „internetová stránka“) (ďalej jen „rozhranie internetového obchodu“);

b) kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Saunia a zákazníkom osobne v prevádzkarni Saunia;

c) zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatvorenej medzi spoločnosťou Saunia a zákazníkom, a to osobne v danej prevádzkarni Saunia, za účelom využitia služieb prevádzkarne Saunia; rozsah služieb poskytovaných  v jednotlivých prevádzkarňach a údaje o jednotlivých prevádzkarňach sú publikované na internetových stránkach spoločnosti Saunia;

d) zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi spoločnosťou Saunia a zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky, resp. rozhrania internetového obchodu;

e) vystavenie vernostného účtu (ďalej len „vernostný účet“), ktorý slúži k úhrade jednotlivých vstupov do ktorejkoľvek prevádzkarne Saunia, konzumácie pokrmov a nápojov a prípadne k úhrade tovaru ponúkaného v prevádzkarňach;

f) vystaveného poukazu (ďalej len „poukaz“), ktorý slúži k úhrade vstupného poplatku do prevádzkarne Saunia, konzumácie pokrmov a nápojov a prípadne k úhrade tovaru ponúkaného v prevádzkarňach;

(ďalej aj len spoločne ako „zmluvy“).

1.4. Súčasťou týchto obchodných podmienok je prevádzkový poriadok, ktorý je zákazník povinný rešpektovať vo všetkých prevádzkarňach Saunia, do ktorých získava právo vstupu na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb alebo z iného dôvodu. Prevádzkový poriadok je k dispozícií v každej prevádzkarni Saunia a na internetovej stránke Návštěvní řád :: Saunový svět Saunia.

1.5. Ustanovenia, ktorými sa strany odchýlia od týchto obchodných podmienok, je možné uzatvoriť v zmluve. Odchylné ustanovenia v zmluvách majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia, ktoré sa priečia kogentným ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä predpisov na ochranu spotrebiteľa, sa nepoužijú.

1.6. Zmluvy a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvy je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

1.7. Znenie týchto obchodných podmienok je Saunia oprávnená jednostranne meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzavretých pred účinnosťou tohto znenia obchodných podmienok (vrátane práv a povinností, ktoré členom vzniknú za účinnosti tohto znenia obchodných podmienok) sa riadia obchodnými podmienkami v znení účinnom v dobe uzavretia zmluvy; pre vylúčenie pochybností, vo vzťahu k prevádzkovému poriadku je však zákazník povinný vždy sa spravovať znením prevádzkového poriadku účinného v čase vstupu do príslušnej prevádzkarne Saunia, bez ohľadu na to, že k uzavretiu zmluvy mohlo dôjsť v čase účinnosti predchádzajúceho znenia prevádzkového poriadku.

1.8. Za účelom zvýšenia návštevnosti prevádzkarní Saunia a dopytu po ponúkaných službách a tovare Saunia usporiada príležitostne marketingové akcie, ktorých podmienky nie sú s ohľadom na ich jednorazový alebo časovo obmedzený charakter súčasťou týchto obchodných podmienok. Konkrétne podmienky týchto akcií sú po celú dobu ich platnosti uverejnené na internetovej stránke. Saunia si týmto vyhradzuje právo tieto akcie kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu jednostranne zrušiť.

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie zákazníka na internetovej stránke môže zákazník pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže zákazník vykonať objednávky tovaru alebo služieb (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to rozhranie internetového obchodu umožňuje, môže zákazník vykonať objednávku tovaru alebo služieb tiež bez registrácie priamo z rozhrania internetového obchodu (guest nákup).

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Akcia vstup zadarmo je platná pre nových zákazníkov, resp. nové registrácie, staršie ako 15 rokov. Nutnosť preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Sauniou považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho používateľského účtu. Zákazník berie na vedomie, že Saunia nezodpovedá za zneužitie prístupových údajov zákazníka spôsobené zanedbaním obozretnosti zákazníka alebo nedostatočným zabezpečením zariadení, prostredníctvom ktorých zákazník pristupuje k svojmu používateľskému účtu.

2.4. Používateľský účet je neprenosný. V prípade, ak zákazník umožní využívanie používateľského účtu tretím osobám, zodpovedá za to, ako by používateľský účet použil sám.

2.5. Saunia môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy zákazník svoj účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, ako aj v prípade, ak zákazník poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (vrátane obchodných podmienok a/alebo prevádzkového poriadku).

2.6. Zákazník berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Saunia, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE ZMLUVY CEZ INTERNETOVÚ STRÁNKU

3.1. Akákoľvek prezentácia tovaru a služieb umiestnená v rozhraní internetového obchodu je iba informatívneho charakteru a Saunia nie je povinná uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom takého tovaru. Ustanovenie § 43a Občianskeho zákonníka sa nepoužije; to neplatí v prípade tovaru a služieb nakupovaných priamo prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke.

3.2. Rozhranie internetového obchodu obsahuje informácie o hlavných vlastnostiach tovaru a charaktere služieb, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a služieb, a nákladov na vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar zo svojej podstaty nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru a služieb sa uvádzajú vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru a služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené v rozhraní internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Saunia uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Rozhranie internetového obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (vrátane zakúpenia poukazu). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (vrátane zakúpenia poukazu) uvedené v rozhraní internetového obchodu platia iba v prípade, ak je objednaný tovar (vrátane zakúpenia poukazu) doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

3.4. Pri objednaní tovaru vyplní zákazník objednávkový formulár na rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä údaje o:

a) objednávanom tovare a službe (objednávaný tovar, službu „vloží“ zákazník do elektronického nákupného košíka rozhrania internetového obchodu);

b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a služby, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a služby, a

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, služby (ďalej len spoločne ako „objednávka“).

3.5. Pred odoslaním objednávky Saunii je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku zákazník zašle Saunii kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke považuje Saunia za správne. Saunia prijatie objednávky bezodkladne zákazníkovi potvrdí e-mailom, a to na adresu e-mailu zákazníka uvedenú v používateľskom účte alebo na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke (ďalej len „e-mail zákazníka“).

3.6. Saunia je vždy oprávnená v závislosti od povahy objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi Sauniou a zákazníkom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou) zaslaným Sauniou zákazníkovi na e-mailovú adresu zákazníka priradenú k jeho používateľskému účtu alebo e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

3.8. Zákazník súhlasí pri uzavieraní zmluvy s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie (internet, telefón). Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, podľa štandardných sadzieb určených poskytovateľom týchto služieb, pričom nejde o prostriedky komunikácie so zvýšenou tarifou.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY PRI NAKÚPE CEZ INTERNETOVÚ STRÁNKU

4.1. Cenu tovaru a služieb a prípadné náklady spojené s doručením tovaru a služieb podľa zmluvy zákazník uhradí Saunii bezhotovostne prostredníctvom platobného systému, a to bezprostredne po dokončení objednávky, kde bude presmerovaný do platobnej brány. V prípade uzavretia zmluvy priamo v priestoroch prevádzkarne spoločnosti Saunia zákazník uhradí cenu tovaru a služieb v hotovosti alebo platobnou kartou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je zákazník povinný zaplatiť Saunii tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej sume. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, rozumie sa pod pojmom kúpna cena i náklad spojený s dodaním tovaru. Celková cena, vrátane nákladov na dodanie a balenie bude zákazníkovi oznámená pred odoslaním objednávky.

4.3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na bankový účet Saunie.

4.4. Prípadne zľavy z ceny tovaru poskytované Sauniou zákazníkovi nemožno kombinovať.

4.5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak tak stanoví všeobecne záväzný právny predpis, vystaví Saunia ohľadom platieb prevedených na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Saunia je platca DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví Saunia zákazníkovi po úhrade ceny tovaru a pošle ho v elektronickej forme
na e-mail zákazníka.

4.6. Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je Saunia povinná vystaviť zákazníkovi doklad o prijatej platbe. Zároveň je povinná zaevidovať prijatú tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient bezodkladne, najneskôr však do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Ak nie je v bode 5.3 týchto obchodných podmienok uvedené inak, zákazník, ktorý je spotrebiteľom, a ktorý uzaviera zmluvu inak ako priamo na prevádzkarni Saunia, je oprávnený v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy bez uvedenia dôvodu od zmluvy odstúpiť, a to v lehote 14 dní odo dňa:

(i) prevzatia tovaru, v prípade zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, pričom v prípade, kedy je predmetom jednej zmluvy dodanie viacerých kusov tovaru, plynie táto lehota odo dňa doručenia poslednej zásielky, a

(ii) uzavretia zmluvy o poskytovaní služby, v prípade zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,

(iii) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu obchodných podmienok musí byť vykonané  v písomnej forme, a to listinne na adresu uvedenú v bode 14.5 týchto obchodných podmienok, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, najmä e-mailom na e-mailovú adresu info@saunia.sk. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť aj prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu.

5.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14- dňovej lehoty v zmysle bodu 5.1 týchto obchodných podmienok.

5.4. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na diaľku  nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je

(a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

(b) dodávka tovaru, ktorý bol upravený podľa jeho osobitných požiadaviek alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre neho,

(c) dodávka tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

(d) dodávka tovaru, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, ako

(e) dodávka tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

(f) predaj zvukových a obrazových záznamov alebo počítačového programu, pokiaľ bol ich obal porušený.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.1 sa zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť zákazníkom Saunii vrátený do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy Saunii. Zákazník berie na vedomie, že pokiaľ odstúpi od zmluvy, znáša zákazník náklady spojené s vrátením tovaru Saunii, a to i v prípade, kedy tovar nemožno pre jeho zvláštnu povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

5.6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.1 vráti Saunia prijatú platbu zákazníkovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia, a to rovnakou cestou, akou platbu od zákazníka prijala. Saunia je rovnako oprávnená vrátiť prijatú platbu zákazníkovi už pri vrátení tovaru zákazníkom alebo iným ako vyššie stanoveným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú mu ďalšie náklady. Saunia nie je povinná vrátiť prijatú platbu v prípade odstúpenia do doby, než jej bude vrátený tovar, ktorý bol predmetom zmluvy.

5.7. Zákazník zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare, ktorá vznikla v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.8. V prípadoch, kedy má zákazník v súlade s vyššie uvedeným právo od zmluvy odstúpiť, smie rovnako Saunia od zmluvy odstúpiť, a to až do okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. V takom prípade vráti Saunia zákazníkovi prijatú platbu bezodkladne, a to bezhotovostne na účet určený zákazníkom alebo inou cestou, ktorú si zákazník zvolí.

5.9. Pokiaľ je spoločne so zakúpeným tovarom alebo službou zákazníkovi poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi stranami uzatvorená pod podmienkou, že nedôjde k odstúpeniu od zmluvy na tovar, pričom v opačnom prípade darovacia zmluva prestáva byť platná k okamihu účinnosti odstúpenia a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj darček.

5.10. Predávajúci si vyhradzuje možnosť odstúpenia od uzavretej kúpnej zmluvy v prípade, že si kupujúci objednal tovar na základe tejto kúpnej zmluvy, ktorého cena bola zjavne neprimeraná hodnote tohto tovaru. Predávajúci môže takto odstúpiť od kúpnej ceny iba v prípade, že táto zjavne neprimeraná cena uvedená na webovom prostredí e-shopu bola spôsobená nevedome.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2. Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne v závislosti od toho, do ktorej krajiny má byť tovar doručený.

6.3. Pokiaľ je Saunia podľa zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené zákazníkom, je zákazník tovar na tomto mieste povinný prevziať.

6.4. V prípade, že je z dôvodu na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom alebo na iné miesto, než je uvedené v záväznej objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady s tým spojené.

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo o  zrejmej nevhodnej manipulácií so zásielkou, zákazník nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva zákazníka vyplývajúce z vád tovaru a ďalšie práva zákazníka plynúce z všeobecne záväzných predpisov.

6.6. Saunia nezodpovedá za oneskorenú dodávku zavinenú doručovateľom alebo udaním nesprávnej adresy zákazníkom.

6.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preberaní tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami Saunia; Saunia zákazníka na takéto podmienky včas upozorní.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Práva a povinnosti strán ohľadom zodpovednosti za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

7.2. Saunia zodpovedá zákazníkovi za to, že tovar pri prevzatí nebude mať vady. Saunia najmä zodpovedá zákazníkovi, že v dobe, kedy zákazník tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a pokiaľ nebolo nič dohodnuté, má tovar také vlastnosti, ktoré Saunia alebo výrobca tovaru popísal, alebo ktoré zákazník s ohľadom na povahu tovaru alebo na základe reklamy očakával;

b) tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Saunia uvádza, alebo ku ktorému sa tovar obvykle používa;

c) tovar odpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo prevedenie určené podľa vzorku alebo predlohy;

d) je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov, a

f) tovar nemá právne vady,

7.3. Saunia zodpovedá tiež za vady v poskytovaní služieb. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady poskytnutých služieb sa primerane použijú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok, s výnimkou bodu

7.4. V prípade reklamácie tovaru má zákazník popri zodpovednosti za vady, ktoré má zakúpený tovar pri prevzatí, zodpovedá Saunia tiež za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Pokiaľ je však na obale, v návode alebo v reklame v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je tovar spôsobilý k použitiu, použije sa takáto záručná doba. Saunia poskytuje záruku, že tovar bude po uvedenú dobu alebo po dobu 24 mesiacov, pokiaľ iná doba uvedená nebola,  spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokiaľ zákazník vytýka vadu, ktorú mala vec pri prevzatí, alebo ktorá sa vyskytla v záručnej dobe, nebeží tato doba po dobu, v ktorej nemôže zákazník tovar užívať.

7.5. Ustanovenie článku 7.3 neplatí pre tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené jeho obvyklým používaním, a u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere jeho opotrebenia, ktorú mal tovar už v okamihu prevzatia tovaru. Saunia nezodpovedá za vadu, o ktorej zákazník vedel už pred prevzatím tovaru, alebo za vadu, ktorú sám spôsobil.

7.6. Práva zo zodpovednosti za vady je možno uplatniť u Saunie spôsobom uvedených v bode 7.7 tohto článku týchto obchodných podmienok. Ak je však v záručnom liste dodávanom s tovarom uvedený iný podnikateľ, ktorý je v mieste podnikania spoločnosti Saunia alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za vady u takého podnikateľa. S výnimkou podľa predchádzajúcej vety je Saunia povinná prijať reklamáciu v akejkoľvek svojej prevádzkarni, pokiaľ je to vhodné s ohľadom na rozsah ponúkaného sortimentu, prípadne i vo svojom sídle. Saunia je povinná zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký je spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a o dobe jej trvania, prípadne písomne odôvodnené zamietnutie reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na osoby určené v záručnom liste. Pokiaľ nebola doba opravy stanovená podľa predchádzajúcej vety, platí, že reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovanej veci Sauniou alebo poverenou osobou.

7.7. Právo podľa článku 7.6 je možno uplatniť osobne na ktorejkoľvek prevádzkarni Saunia v Slovenskej republike, telefonicky na tel. čísle alebo e-mailom na adrese kontaktných údajoch uvedených v bode 14.5 týchto obchodných podmienok.

7.8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, no zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.9. Zákazník má právo požadovať bezplatnú opravu tovaru, alebo výmenu súčasti či výmenu tovaru, pokiaľ tým Saunii nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady. Pokiaľ však ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má zákazník právo požadovať výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má zákazník právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.10. Zákazník oznámi Saunii, ktoré právo si zvolil pri oznámení vady alebo bezodkladne po reklamácií. Voľbu nemožno meniť bez súhlasu Saunie, to neplatí, pokiaľ ide o opravu veci, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.

7.11. Zákazník, ktorý má právo zo zodpovednosti za vady, má nárok i na účelne vynaložené náklady pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady. To neplatí, pokiaľ zákazník toto právo neuplatnil u spoločnosti Saunia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

7.12. Ďalšie práva a povinnosti strán môže stanoviť reklamačný poriadok Saunia, o týchto právach  Saunia zákazníka včas informuje.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Zákazník sa stáva vlastníkom zakúpeného tovaru okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Saunia nie je vo vzťahu k zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. (1) písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo služieb na diaľku.

8.3. Saunia je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia, pôsobnosť v oblasti živností vykonávajú živnostenské úrady. Dozor na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

9.1. Účelom tohto článku je informovať zákazníka, ktorý je spotrebiteľom o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi stranami. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami, t. j. medzi zákazníkom a Sauniou.

9.2. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Sauniu so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Saunia vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Saunia porušila jeho práva. V prípade, že Saunia odpovedala na jeho žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 (tridsať) dní odo dňa jej odoslania, zákazník má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia. Zákazník sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

9.3. Zákazník môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov viď čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov nájdete pod týmto odkazom.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Zákazník berie na vedomie, že Saunia v súvislosti s uzatváraním a plnením zmluvy získava a spracúva osobné údaje zákazníkov. Podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) sú obsahom osobitného dokumentu tu.

11. VSTUP DO PREVÁDZKARNÍ SAUNIA

11.1. Zmluva o poskytovaní služieb je uzatvorená medzi zákazníkom a Sauniou v okamihu oprávneného vstupu do prevádzkarne Saunia. Kúpou alebo využívaním služieb Saunia sa zákazník zaväzuje dodržiavať tieto obchodné podmienky a prevádzkový poriadok príslušnej prevádzky Saunia platný a účinný v čase využívania služieb. Vstupné sa platí na recepcii pri vstupe do danej prevádzkarne, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

Spôsoby platby vstupného

1. Hotovosť

2. Platobná karta

3. Kredit nabitý na vernostný účet

11.2. Vstup je časovo obmedzený iba otváracou dobou danej prevádzkarne a nie je možné ho rozložiť do viac dní.

11.3. Cena vstupov do jednotlivých prevádzkarní je vždy určená aktuálnym cenníkom Saunia, ktorý je dostupný www.saunia.sk/aupark-bratislava. Aktuálny cenník pre danú prevádzkareň je ďalej dostupný aj na recepcii príslušnej prevádzky Saunia. Vstupné v jednotlivých prevádzkarňach sa môže líšiť.

11.4. Pri každom vstupe sú zákazníkovi vypožičané čipové hodinky, prestieradlo a uterák. Zákazník je povinný pri odchode vypožičané veci v nepoškodenom stave vrátiť. Za škodu spôsobenú na vypožičaných veciach zodpovedá zákazník v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11.5. Článok 4.6 sa uplatní obdobne.

12. ZALOŽENIE VERNOSTNÉHO ÚČTU

12.1. Vernostný účet sa vybavuje osobne v ktorejkoľvek prevádzke Saunia. Saunia založí vernostný účet na žiadosť zákazníka. Zákazník s vernostným účtom získa zľavu 50 Kč na vstupné. Zľavu nie je možné kombinovať s ostatnými zľavami na vstupné (napr. MultiSport, ActivePass, špeciálne akčné ponuky).

12.2. Dobitie vernostného účtu je možné vykonať v hotovosti alebo bezhotovostnou platbou na ktorejkoľvek pobočke, alebo online bezhotovostnou platbou. Vernostný účet možno tiež dobiť formou prevedenia nevyužitej hodnoty poukazu (viď čl. 13.9 obchodných podmienok). Kredit na vernostnom účte nie je úročený.

12.3. Vernostný účet je možné použiť na hradenie vstupného, konzumácia pokrmov a nápojov, prípadne tovaru predávaného na pobočke. Zľava podľa čl. 12.1 obchodných podmienok sa však aplikuje iba na zakúpenie vstupného do prevádzky Saunia.

12.4. Vernostný účet je neprenosný.

12.5. Pokiaľ má zákazník po uhradení daného vstupného na vernostnom účte kredit najmenej vo výške vstupného, tak nemusí skladať zálohu. Zákazník pre takýto prípad berie na vedomie, že ako záloha poslúži čiastka v hodnote vstupného nachádzajúcich sa na predloženej vernostnom účte.

12.6. Kredit dobitý na vernostnom účte je aktívny 12 mesiacov. Po uplynutí doby je možné kredit aktivovať novým nabitím, prípadne je možné požiadať o aktivovanie kreditu pri vstupe na ktorejkoľvek pobočke.

12.7. Na žiadosť poskytne Saunia zákazníkovi údaj o aktuálnom zostatku na vernostnom účte.

 

13. VYSTAVENIE POUKAZU

13.1. Zákazník môže na ktorejkoľvek prevádzkarni Saunia alebo prostredníctvom rozhrania internetového obchodu zakúpiť poukaz, vydavateľom poukazu je Saunia.

13.2. Cena poukazu zodpovedá jeho hodnote. Minimálna hodnota poukazu je 20 EUR, maximálna hodnota nie je obmedzená. Hodnota poukazu nie je úročená.

13.3. Riadne vystavený poukaz obsahuje jedinečný identifikátor (čiarový kód alebo iný kód) a ďalšie ochranné prvky. Poukaz, ktorého pravosť nebola (alebo nemohla byť) obsluhou prevádzkarne Saunia s využitím jeho ochranných prvkov riadne overená z dôvodu jeho poškodenia alebo iného dôvodu (napr. falšovanie), sa považuje za neplatný.

13.4. Úhradu ceny za poukaz zakúpený na prevádzkarni možno zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Úhradu ceny za poukaz zakúpený cez rozhranie internetového obchodu je možno zaplatiť výlučne online bezhotovostne.

13.5. Poukaz zakúpený v prevádzkarni bude odovzdaný zákazníkovi bezprostredne po zaplatení ceny poukazu. Poukaz zakúpený cez rozhranie internetového obchodu bude zákazníkovi odovzdaný bezprostredne po zaplatení ceny poukazu alebo spôsobom uvedeným v článku 6. vyššie.

13.6. Poukaz je možno uplatniť v ktorejkoľvek prevádzkarni Saunia na území Slovenskej republiky, a to iba jednorazovo (uplatnenie nemožno rozložiť na viac návštev), na úhradu vstupného, konzumáciu pokrmov a nápojov, prípadne k úhrade zakúpeného tovaru. Pokiaľ vznikne po uplatnení poukazu preplatok, Saunia nie je povinná ho vrátiť; tým nie je dotknutý článok 13.10 nižšie.

13.7. Poukaz smie uplatniť jeden alebo viac zákazníkov.

13.8. Poukaz je prenosný; na jeho použitie sa nevyžaduje predloženie preukazu totožnosti. V prípade straty poukazu neposkytuje Saunia zákazníkovi, ktorý poukaz zakúpil, ani inému oprávnenému držiteľovi poukazu akúkoľvek finančnú náhradu ani vrátenie uhradenej ceny za poukaz.

13.9. Poukaz je platný po dobu 12 mesiacov od vystavenia (4 mesiace pokiaľ je zakúpený online). Po uplynutí platnosti poukazu práva s ním spojené zanikajú a poukaz nemožno uplatniť. Platnosť poukazu môže byť vo výnimočných prípadoch predĺžená. Rozhodnutie o predĺžení platnosti závisí úplne na uvážení Saunia.

13.10. Uhradenú cenu za poukaz nemožno žiadať späť oproti vrátenému poukazu, a to ani v pomernej výške zodpovedajúcej doposiaľ nevyužitej hodnote poukazu. Doteraz nevyužitá hodnota poukazu môže byť v podobe kreditu prevedená na vernostný účet podľa čl. 12.2 obchodných podmienok.

13.11. Článkom 13.9 obchodných podmienok nie je dotknuté právo zákazníka odstúpiť od zmluvy v súlade s čl. 5 obchodných podmienok. Právo odstúpiť od zmluvy však nemožno využiť po tom, čo zákazník poukaz už uplatnil v prevádzke Saunia.

13.12. Pri vstupe na základe poukazu sa záloha podľa čl. 11.5 obchodných podmienok neskladá.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Pokiaľ vzťah medzi stranami obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že sa na ich vzťah v plnom rozsahu aplikuje slovenské právo. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je zákazník zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili.

14.2. Zákazníka je možné kontaktovať na jeho e-mailovej adrese, pokiaľ ju má Saunia k dispozícií.

14.3. V prípade straty čipových hodiniek sa všetky výdavky účtujú až do nahlásenia straty hodiniek a zákazník je povinný tieto výdavky uhradiť. Zákazník je povinný zaplatiť paušálnu sumu 4 EUR ako náhradu za čipové hodinky. 

14.4. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú oddeliteľné. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť celých obchodných podmienok.

14.5. Zmluvy sú archivované Sauniou v súlade s podmienkami v zmysle GDPR v elektronickej podobe a nie sú verejne prístupné.

14.6. Kontaktné údaje Saunia sú: adresa pro doručovanie Saunia SK, s.r.o., sídlom Koceľova 18714/2A, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, adresa elektronickej pošty info@saunia.sk, telefón +420 277 002 770.

V Bratislave dňa 19.12. 2023