Zásady spracovania osobných údajov

Kto spravuje a spracováva Vaše osobné údaje?

Skupina Saunia prevádzkuje svoje saunové svety nielen prostredníctvom spoločnosti Saunia, s.r.o., ale tiež prostredníctvom jej dcérskych spoločností (napr. Saunia Krakov, s.r.o., Saunia Orlice, s.r.o., alebo slovenská spoločnosť Saunia SK, s.r.o.).

Aby sme dokázali vždy zaistiť vysokú úroveň našich služieb, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté niektorej z uvedených spoločností ako správcovi alebo predané inej spoločnosti zo skupiny Saunia ako spracovateľovi k ich ďalšiemu spracovaniu.

Aké osobné údaje Saunia spracováva?

Ide o Vaše identifikačné údaje, predovšetkým meno, titul, adresa a ďalej súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia k rozlíšeniu jednotlivých používateľov. Súbory cookies nám pomáhajú skvalitniť naše služby. Predovšetkým zisťujeme dĺžku pripojenia k našej internetovej stránke a frekvenciu jej navštevovania. Konkrétny používateľ však nie je na základe týchto informácií identifikovateľný.

Pred spracovaním Vašich osobných údajov si vyžiadame Váš súhlas. Pokiaľ nám ho neudelíte, Vaše osobné údaje získavať ani spracovávať nebudeme.

Z akých zdrojov osobné údaje Saunia získava?

Osobné údaje získavame priamo od Vás – výslovným oznámením alebo prostredníctvom tzv. súborov cookies.

K akým účelom Saunia osobné údaje spracováva?

 • vedenie evidencie zákazníkov

 • vedenie vernostného programu

 • rezervácia

 • pre Vašu ochranu a skvalitnenie služieb

 • pre ochranu svojich práv a právom chránených záujmov

Ako osobné údaje Saunia chráni?

Osobné údaje chránime tak softwarovo (antivírusovými programami, heslami atď.), ako aj ďalšími bezpečnostnými mechanizmami, predovšetkým zamedzením prístupu neoprávnených osôb k našim serverom. Vaše osobné údaje sú pod neustálou kontrolou našich pracovníkov alebo spracovateľov, aby sme zabránili neoprávnenému užívaniu.

Našich zamestnancov pravidelne školíme a zaisťujeme správne postupy spracovania v súlade s celoeurópskou legislatívou. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prebratých povinností, sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. Zaisťujeme tak maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Komu Saunia osobné údaje poskytuje?

Okrem predávania medzi jednotlivými spoločnosťami zo skupiny Saunia môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté taktiež poskytovateľovi IT podpory, čo je špecializovaný externý subjekt, ktorý sa zaoberá spracovaním osobných údajov. Osobné údaje sú vždy predávané a spracovávané na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje nie sú zasielané tretím osobám v EU či mimo EU, s výnimkou osobných údajov zákazníkov Saunia SK, s.r.o., ktoré môžu byť predané ostatným spoločnostiam zo skupiny Saunia do Českej republiky.

Aké máte vo vzťahu k svojím osobným údajom voči Saunii práva?

 • požiadať nás, spoločnosť Saunia, s.r.o., IČO: 27633594, so sídlom Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, či ktorúkoľvek z našich dcérskych spoločností o informáciu o spracovaniu osobných údajov a vysvetlenie nezrovnalostí

 • požadovať o prijatie opatrení k náprave, predovšetkým prevedenie blokácie, opravy, doplnenie alebo likvidáciu dotknutých osobných údajov

 • požadovať o opravu nepresných údajov

 • uplatniť právo „byť zabudnutý“, tak, aby sme z našej databázy vymazali všetko, čo o Vás vieme

 • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov

 • požadovať prenos údajov inému správcovi

Kam sa obrátiť pre ďalšie informácie?

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov Vám radi poskytneme na e-maile marketing@saunia.cz. V prípade nejasností sa tiež môžete obrátiť na Úřad pro ochranu osobních údajů, prípadne na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.