Přijďte se vypařit!

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Saunia, s.r.o.

se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 27633594, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120349 (dále jen „Saunia“)

pro

1) prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.saunia.cz;

2) uzavírání smluv o poskytování služeb v provozovnách Saunie;

3) uzavírání smluv o členství prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.saunia.cz a podmínek využívání členství.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Saunia upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě:

a) kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi Saunií a fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to prostřednictvím internetového obchodu Saunie. Internetový obchod je Saunií provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.saunia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“);

b) smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavřené mezi Saunií a zákazníkem, a to osobně v kterékoliv provozovně Saunie, za účelem využití služeb dané provozovny Saunie. Služby poskytované v jednotlivých provozovnách a údaje o jednotlivých provozovnách lze nalézt na webových stránkách;

c) vystavení věrnostní karty zákazníkovi, která poslouží k hrazení jednotlivých vstupů do provozoven Saunie;

d) smlouvy o členství (dále jen „smlouva o členství“) uzavírané mezi Saunií a zákazníkem v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku prostřednictvím webového rozhrání obchodu na webové stránce.

1.2. Součástí obchodních podmínek je provozní řád, který je povinen zákazník respektovat ve všech provozovnách Saunie, do kterých získává právo vstupu na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo z jiného důvodu. Provozní řád je k dispozici v každé provozovně Saunie a na webových stránkách https://www.saunia.cz/cz/uvod/provozni-rad.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Saunie, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, smlouvě o poskytování služeb i smlouvě o členství (společně také „smlouvy“). Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Příslušné ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavřených smluv. Smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může Saunia měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží a uzavřít smlouvu o členství (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Ze svého uživatelského účtu může zákazník dále uzavírat smlouvu o členství v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Saunií považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Saunia může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo smlouvy o členství (včetně obchodních podmínek a provozního řádu).

2.7. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Saunie, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PŘES WEBOVOU STRÁNKU

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Saunia není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Saunie uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky Saunii je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Saunii kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Saunií považovány za správné. Saunia neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

3.6. Saunia je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi Saunií a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Saunií zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘI KOUPI PŘES WEBOVOU STRÁNKU

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy zákazník uhradí Saunii bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, a to bezprostředně po dokončení objednávky, kdy bude přesměrován na danou platební bránu.

4.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit Saunii také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Saunie.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Saunií zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Saunia ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Saunia je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Saunia zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je Saunia povinna vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Saunii odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny Saunie či na adresu elektronické pošty Saunie info@saunia.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být zákazníkem Saunii vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Saunii. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží Saunii, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Saunia peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Saunia od zákazníka přijala. Saunia je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkovi již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, Saunia není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Saunii odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Saunia oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Saunia také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátí Saunia zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Saunií a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Saunii vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Saunia podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka z odpovědnosti za vady zboží a další práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Saunie, jsou-li Saunií vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Saunia odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Saunia odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Saunia nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Saunia uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Saunia má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Saunia zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li zákazník Saunii vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou zákazník nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Saunie. Je-li však v potvrzení vydaném Saunií ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Saunie nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je Saunia povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Saunia je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Saunií k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese kterékoliv provozovny Saunie uvedené na webových stránkách, telefonicky na čísle +420 277 002 770 či elektronickou poštou na adrese info@saunia.cz.

7.8. Zákazník sdělí Saunii, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Saunie; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Saunia nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Saunia nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Saunia namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Saunie.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Saunia není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Saunia prostřednictvím elektronické adresy info@saunia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle Saunia na elektronickou adresu zákazníka.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Saunia je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Saunie plní Saunia prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní Saunia prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Saunie z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. VSTUP DO PROVOZOVNY SAUNIE

11.1. Smlouva o poskytování služeb se uzavře mezi zákazníkem a Saunií koupí a zaplacením vstupného do provozovny Saunie zákazníkem. Koupí vstupného a využíváním služeb Saunie se zákazník zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky a provozní řád Saunie. Vstupné se hradí na recepci u vstupu do dané provozovny a to jedním z následujících způsobů.

Způsoby hrazení vstupného/části vstupného
1. Hotovostí2. Platební kartou3. Kreditem nabitým na věrnostní kartě
4. PoukázkamiSODEXO (Flexi pass, Fokus pass, Relax pass, Dárkový pass, Bonus pass, Active Pass)
EDENRED (Sport a kultura, Multi, Ticket Compliments dárkový, Ticket Benefits)
UNIŠEK (Cadhoc, Unišek, Unišek +)

11.2. Vstup je časově omezen pouze otevírací dobou jednotlivé provozovny a není možné jej rozložit do více dnů.

11.3. Ceník pro provozovny Galerie Butovice, Westfield Chodov, Galerie Harfa, Centrum Černý Most, VIVO! Hostivař, Centrum Krakov, Letmo Brno, Campus Square Brno.

Druhy a ceny vstupného (provozovny Galerie Butovice, Westfield Chodov, Galerie Harfa, Centrum Černý Most, VIVO! Hostivař, Centrum Krakov, Letmo Brno, Campus Square Brno)
Základní vstupné (odchod po 17h + víkendy a svátky)315,- Kč vč. DPH
Zvýhodněné vstupné (všední dny odchod do 17h)295,- Kč vč. DPH
Vstupné s kartou MultiSport (odchod po 17h + víkendy a svátky) 175,- Kč vč. DPH (doplatek)
Vstupné s kartou MultiSport (všední dny odchod do 17h)155,- Kč vč. DPH (doplatek)
Vstupné s kartou ActivePass (odchod po 17h + víkendy a svátky)155,- Kč vč. DPH (doplatek)
Vstupné s kartou ActivePass (všední dny odchod do 17h)135,- Kč vč. DPH (doplatek)

11.4. Ceník pro provozovny Forum Liberec, Orlice Park Hradec Králové, Futurum Ostrava

Druhy a ceny vstupného (provozovny Forum Liberec, Orlice Park Hradec Králové, Futurum Ostrava)
Základní vstupné (odchod po 17h + víkendy a svátky)295,- Kč vč. DPH
Zvýhodněné vstupné (všední dny odchod do 17h)275,- Kč vč. DPH
Vstupné s kartou MultiSport (odchod po 17h + víkendy a svátky)155,- Kč vč. DPH (doplatek)
Vstupné s kartou MultiSport (všední dny odchod do 17h)135,- Kč vč. DPH (doplatek)
Vstupné s kartou ActivePass (odchod po 17h + víkendy a svátky)135,- Kč vč. DPH (doplatek)
Vstupné s kartou ActivePass (všední dny odchod do 17h)115,- Kč vč. DPH (doplatek)

11.5. Při každém vstupu jsou zákazníkovi zapůjčeny

a) čipové hodinky sloužící k zamykání trezorů u recepce, zamykání skříněk v šatně a k evidenci konzumace na baru,

b) prostěradlo,

c) ručník.

11.6. Společně se vstupným se skládá vratná záloha 200 Kč za věci zapůjčené dle čl. 11.5 obchodních podmínek.

11.7. Kromě vstupného lze zakoupit také voucher, jehož cena je 315,- Kč vč. DPH a opravňuje držitele na jeden vstup do libovolné provozovny Saunie. Při vstupu na základě voucheru se neskládá záloha dle čl. 11.6 obchodních podmínek.

11.8. Podle zákona o evidenci tržeb je Saunia povinna vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

12. VYSTAVENÍ VĚRNOSTNÍ KARTY

12.1.Věrnostní karta se vyřizuje osobně v kterékoliv provozovně Saunie. Saunia vystaví věrnostní kartu na žádost zákazníka. Zákazník s věrnostní kartou získá slevu 20Kč na vstupné. Slevu nelze kombinovat s ostatními slevami na vstupné (např. MultiSport, ActivePass, speciální akční nabídky).

12.2.Dobití věrnostní karty lze provést na kterékoliv pobočce, a to v hotovosti nebo bezhotovostní platbou nebo online bezhotovostní platbou.

12.3.Věrnostní kartu lze použít na hrazení vstupného, konzumace pokrmů a nápojů, případně zboží prodávaného na pobočce. Sleva dle čl. 12.1 obchodních podmínek se ovšem aplikuje pouze na zakoupení vstupného do provozovny Saunie.

12.4.Věrnostní karta je přenosná, pro její užití se nevyžaduje předložení průkazu totožnosti. V případě ztráty věrnostní karty zákazník co nejdříve informuje Saunii, a to na některém z kontaktů stanovených v čl. 14.5 obchodních podmínek.

12.5.Pokud má zákazník po uhrazení daného vstupného na věrnostní kartě kredit nejméně ve výši 200,- Kč, tak nemusí skládat zálohu dle čl. 11.6 obchodních podmínek. Zákazník pro takový případ bere na vědomí, že jako záloha poslouží 200,- Kč nacházejících se na předložené věrnostní kartě.

12.6.Kredit dobitý na věrnostní kartě je aktivní 12 měsíců. Po této době je jakoukoli další transakcí, anebo návštěvou pobočky automaticky prodloužen o dalších 12 měsíců.

12.7.Na žádost poskytne Saunia zákazníkovi údaj o aktuálním zůstatku na věrnostní kartě.

13. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ČLENSTVÍ

13.1. Uzavře-li zákazník se Saunií smlouvu o členství získá tím následující výhody spojené se členstvím:

a) 8 vstupů zdarma měsíčně na všechny pobočky ve všední dny v při odchodu do 17h;

b) 190kč doplatek při odchodu ve všední dny po 17h;

c) 190Kč doplatek při vstupu o víkendech a státních svátcích;

d) 190Kč doplatek při vstupu ve všední dny při odchodu do 17h; po vyčerpání 8 vstupů zdarma.

13.2. Výhody spojené se členstvím stanovené v čl. 13.1 obchodních podmínek lze uplatnit jednou denně.

13.3. Smlouva o členství se uzavírá na dobu neurčitou prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhrání obchodu.

13.4. Členský poplatek činí 590,- Kč měsíčně a po dobu trvání členství se tato částka zaúčtovává v pravidelných měsíčních intervalech automaticky z platební karty uvedené v uživatelském účtu zákazníka, a to vždy ke dni, kterému odpovídá číselné označení dne, kdy započalo členství zákazníka (dále jen „měsíční výročí“). Pokud částku nebude možné z jakéhokoliv důvodu zaúčtovat z dané karty, bude zákazník písemně vyzván na elektronické adrese zákazníka k uhrazení dlužné částky alternativně a pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, bude mu členství přerušeno. Po úhradě nebo přidání údajů o platné platební kartě s dostatkem finančních prostředků bude členství opět obnoveno.

13.5. Zákazník může smlouvu o členství jednostranně vypovědět prostřednictvím svého uživatelského účtu, přičemž výpovědní doba začíná běžet bezprostředně po doručení výpovědi a uplyne v den předcházející následujícímu měsíčnímu výročí (tzv. zákazníkovi doběhne zaplacený měsíc) s výjimkou smlouvy o členství uzavřené se závazkem ročního členství dle čl. 13.10 obchodních podmínek.

13.6. Saunia může smlouvu o členství jednostranně vypovědět bez výpovědní doby v případě, že zákazník závažně či opakovaně porušuje pravidla stanovená těmito obchodními podmínkami nebo provozním řádem. V takovém případě zákazníkovi nepřísluší jakákoliv náhrada již uhrazeného členství.

13.7. Pokud by zákazník ztratil přístup do svého uživatelského účtu a nebyl by schopen přístup obnovit prostřednictvím webové stránky, bezprostředně o tom informuje Saunii, a to na některém z kontaktů stanovených v čl. 14.5 obchodních podmínek.

13.8. O zásadních změnách v obchodních podmínkách v souvislosti se smlouvou o členství bude zákazník vždy písemně informován na elektronické adrese zákazníka.

13.9. Pro čerpání kterékoliv výhody spojené se členstvím se musí zákazník vždy prokázat předložením průkazu totožnosti. Výhody spojené se členstvím nelze převést na jiné osoby.

13.10. Zákazník se může Saunii zavázat k ročnímu členství (12 měsíců), přičemž v takovém případě je členství hrazené jednorázově a členský poplatek činí 5900,-Kč ročně a po dobu trvání členství se tato částka zaúčtovává v pravidelných ročních intervalech automaticky z platební karty uvedené v uživatelském účtu zákazníka, a to vždy ke dni, kterému odpovídá číselné označení dne, kdy započalo členství zákazníka (dále jen „roční výročí“). Pokud částku nebude možné z jakéhokoliv důvodu zaúčtovat z dané karty, bude zákazník písemně vyzván na elektronické adrese zákazníka k uhrazení dlužné částky alternativně a pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, bude mu členství přerušeno. Po úhradě nebo přidání údajů o platné platební kartě s dostatkem finančních prostředků bude členství opět obnoveno. Zákazník může smlouvu o členství se závazkem k ročnímu členství dle tohoto článku jednostranně vypovědět prostřednictvím svého uživatelského účtu, přičemž výpovědní doba začíná běžet bezprostředně po doručení výpovědi a uplyne v den předcházející následujícímu ročnímu výročí (tzv. zákazníkovi doběhne zaplacený rok).

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený smlouvami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)

14.2. Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka, pokud ji má Saunia k dispozici.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4. Kupní smlouvy a smlouvy o členství včetně obchodních podmínek jsou archivovány Saunií v elektronické podobě a nejsou přístupné.

14.5. Kontaktní údaje Saunie: adresa pro doručování Saunia, s.r.o., se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@saunia.cz, telefon +420 277 002 770.

V Praze, dne 1. září 2020

Přidejte se k newsletteru a získejte výhody:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Napište nám


Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR
MultiSport Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Saunia