Přijďte se vypařit!

Pravidla soutěže „Letní saunování se vyplatí“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Letní saunování se vyplatí“ (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel soutěže

Saunia, s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 276 33 594, DIČ: CZ27633594. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120349. (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 15. května 2019 do 31. srpna 2019 včetně, na všech pobočkách společnosti – Saunia, s.r.o. (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící"). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba ji blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Princip a podmínky soutěže

Úkolem soutěžících je navštívit po dobu konání soutěže minimálně 5x libovolnou pobočku společnosti Saunia, s.r.o. a zakoupit si vstupné do saunového světa. Za každé takto zakoupené vstupné, získá účastník jedno razítko na soutěžní kartu. Po získání pěti razítek na soutěžní kartu, účastník vyplní formulář na zadní straně karty a odpoví na soutěžní otázku. Takto vyplněnou kartu účastník vhodí do schránky určené k tomuto účelu v místě konání soutěže.

Pořadatel zajistí, aby se schránkami na sběr soutěžních karet po dobu soutěže nebylo manipulováno v rozporu s těmito pravidly.

Soutěžní kartu účastník obdrží zdarma v místě konání soutěže kdykoliv během otevírací doby po dobu konání soutěže.

Každý účastník se může soutěže účastnit vícekrát, tj. může odevzdat libovolný počet soutěžních karet.

Soutěžní karty může razítkem označovat pouze pracovník společnosti Saunia, s.r.o., který byl k tomuto úkonu pověřen pořadatelem soutěže. Soutěžní karty označené jiným způsobem, stejně jako kopie soutěžních karet a soutěžní karty získané jinde, než v místě konání soutěže, budou ze slosování vyřazeny.

5. Uplatnění a předání výher

V termínu 5. září 2019 pořadatel vylosuje 3 výherce nabité věrnostní karty (1x s kreditem 10 000 Kč, 1x s kreditem 7 500 Kč a 1x s kreditem 5 000 Kč) a 100 výherců jednorázového voucheru na volný vstup, kteří splnili soutěžní podmínky. Platnost kreditu i voucheru je jeden rok od vydání.

Jména výherců budou uveřejněna do 10. září 2019 na webových stránkách www.saunia.cz.

Karty s kreditem budou výhercům předány na vybrané pobočce společnosti Saunia, s.r.o. Výherce je povinen převzít kartu osobně nejpozději do 31. října 2019, v opačném případě nárok na výhru zaniká.

Vouchery získají výherci v elektronické podobě a budou jim zaslány formou e-mailu nejpozději do 31. října 2019.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti Saunia, s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 276 33 594, DIČ: CZ27633594. (dále v tomto odstavci jen Společnost), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

7. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly soutěžícím způsobeny užíváním výher ze soutěže. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být v jejich zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech k soutěži, ani za jakékoliv tiskové chyby v pravidlech, zkrácených verzí pravidel či v propagačních materiálech. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná u pořadatele soutěže na stránkách http://www.saunia.cz/cz/uvod/letnisoutez.

Přidejte se k newsletteru a získejte výhody:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Napište nám


Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR
MultiSport Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Saunia